Kişisel Verileri Koruma Kurumu, 2019 Faaliyet Raporunu Yayımladı

0
3

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, pandemi etkisiyle olsa gerek, 2019 yılı faaliyet raporunu 2020 sonuna yaklaştığımız bugünlerde tamamlayarak web sitesinde yayımladı. Raporun tam metnine buradan erişilebilir.

Sektörlere göre şikayet ve ihbarlar

2019 yılında Kurum’a 2.229 şikayet ve 51 ihbar olmak üzere 2.280 başvuru yapılmış. Sektörlere bakıldığında en çok ihbar ve şikayetin, açık arayla kamuda olduğu görülüyor. Ancak bu yoğunluğu oluşturanın, yurt dışında yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin yaşadıkları ülke otoriteleri ile paylaşılmasına yönelik şikayetleri oluşturduğundan, sayıyı yükselten bu etken olmuş. Raporda dipnot olarak bu hususa yer verilmiş.

*Söz konusu başvurular yurtdışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde diğer ülkelerle paylaşılmaması taleplerini içermektedir. Yapılan araştırmada bu başvuruların, ülkemizin de dahil olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı üye ülkeleri tarafından 3 Kasım 2011 tarihinde imzalanan ve 03.05.2017 tarih ve 7018 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” (Sözleşme) ile bu sözleşme kapsamında 2017 yılında imzalanan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması”na istinaden gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Sözleşme kapsamında yetkili makamın Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğundan hareketle ilgili Bakanlık ile iletişime geçilmiştir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 14.02.2019 tarih ve 2019/22 sayılı Kararı ile; Türkiye tarafından kabul edilen ancak henüz otomatik bilgi paylaşım yönteminin ve uygulama süreçlerinin tamamlanmadığı “Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi” hükümlerinin mali konuları kapsadığı ve söz konusu Sözleşme kapsamında yetkili makamın Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu, ayrıca uluslararası sözleşme hükümlerinin 6698 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi gereğince de istisna kapsamında bulunduğu dikkate alınarak, söz konusu başvuruların Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmesine karar verilmiş olup, bahse konu başvurular ilgili Bakanlığa intikal ettirilmektedir.

Konularına göre şikayet ve ihbarlar

Konularına göre başvurulara bakıldığında ise ağırlığın, bir önceki grafiğin dipnotundaki bilgiye paralel olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşların kişisel verilerinin yaşadıkları ülke otoriteleri ile paylaşılmasına yönelik şikayetleri oluşturuyor.

blank
Yurt dışında yaşayan vatandaşların başvuruları ayrı değerlendirildiğinde, en çok ihbar ve şikayetin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak üçüncü kişilerle paylaşılmasına yönelik olduğu görülüyor.

2019 yılında yapılan ihbar ve şikayetlerin 1.742 tanesi sonuçlandırılırken, 538 tanesi de yeni yıla devretmiş. Ayrıca 2019 öncesinden devdedilen ihbar ve şikayetlerin de 110 tanesi sonuçlandırılarak, 83 tanesi yeni yıla devretmiş.

İdari yaptırımlar

2019 yılında toplam 24 tane idari para cezası kesilirken, bu cezaların toplam değeri 1.905.000 TL olmuş. Ayrıca 18 adet şikayet ve ihbarla ilgili olarak veri sorumlusunun talimatlandırılması, 36 adet şikayet ve ihbara konu hususların Kanun kapsamı dışında kaldığı, 43 adet şikayet ve ihbar ile ilgili olarak kanun hükümlerine herhangi bir aykırılık bulunmaması nedeniyle Kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığı, 2 adet şikayet ve ihbar ile ilgili olarak kişisel veri işleme faaliyetinin durdurulması, 571 adet şikayet ve ihbar ile ilgili olarak veri sorumlusuna tekrar başvuruda bulunulması yönünde karar alınmış.

blank
*18 adet idari para cezasından 2 adedi aynı şikayete ilişkin olarak uygulanmıştır.
blank

Veri ihlali bildirimleri

2019 yılında Kurum’a 139 adet veri ihlali bildirimi gelirken, bunların 37 tanesi Kurum sitesinde ilan edilmiş. Raporda, 2019 yılında yapılan veri ihlali bildirimlerinin 5 kat arttığına değinilmiş. Bu derece bir artışta, yaşanan veri ihlali sayısının artışından ziyade, veri ihlal bildirimi zorunluluğuna ilişkin farkındalığın artmasının neden olduğunu düşünüyorum.

blank
Son üç yıla ilişkin veri ihlali bildirimleri
blank
Yurt içi / yurt dışı durumlarına göre veri ihlali bildirimleri

Kurum’a ilk veri ihlali bildirimi, 2017 yılı Kasım ayında yapılmış. İlk karar ise 2018 yılında verilmiş. Karar bağlanmayı bekleyen daha 94 dosya olduğu görülüyor.

blank

…ve VERBİS

31.12.2019 tarihi itibariyle 48.008 adet VERBİS başvurusu gerçekleşirken, bunların 36.911 tanesi onaylanmış. 2.186 adedi reddedilmiş, 8.911 başvuruda ise evrakların gönderilmesi beklenmekte.

36.911 veri sorumlusunun %75’i, irtibat kişisini 31.12.2019 tarihi itibariyle atamış durumda. Ancak, yine 31.12.2019 itibariyle VERBİS başvurusu yapanların yalnızca % 37’si kaydını tamamlamış (13.931 veri sorumlusu).

Daha detaylı bilgi için raporun tamamına buradan, 2018 faaliyet raporuna ise buradan erişebilirsiniz.